Ac 17

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 กันยายน  2563  นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก และ

นางสาวอริศรา  เมฆฉาย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ณ โรงแรม ณ เวลา  จังหวัดราชบุรี  ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับโล่รางวัล และ เกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

  1. โล่รางวัล รองอันดับ 1 สถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทาง หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ระดับภาคภายใต้โครงการ TFE ( Teams For Education ) ประจำปี 2562
  2. โล่รางวัล เข้าร่วมโครงการ TFE ( Teams For Education ) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ 52.63
  3. เกียรติบัตร รองอันดับ 1 สถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทาง หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ระดับภาคภายใต้โครงการ TFE ( Teams For Education ) ประจำปี 2562
  4. เกียรติบัตร เข้าร่วม โครงการ TFE ( Teams For Education ) ประจำปี 2563