ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2502  เป็นโรงเรียนประชาบาล ดำเนินการในรูปสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมี นายประถม  หุตะเมขลิน  เป็นครูใหญ่คนแรก

           ปี  พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ข ใต้ถุนสูง  จำนวน  4  ห้องเรียน เป็นเงิน  320,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2518

            ปี  พ.ศ.   2520   ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การ  202   จำนวน 1  หลัง  เป็นเงิน 65,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2520

            ปี  พ.ศ.   2522   ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นภาคบังคับ

            ปี  พ.ศ.   2526   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601 / 26   จำนวน  4  ที่นั่ง  เป็นเงิน  49,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2526

            ปี  พ.ศ.   2527   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช  104 / 26  จำนวน 3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  546,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2527 

            ปี  พ.ศ.   2532    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  202 / 26  เป็นเงิน  235,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  6  ธันวาคม   พ.ศ.  2532 

            วันที่   8   พฤษภาคม   พ.ศ.  2532  ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ   สปช.  104 / 26 จำนวน  2  ห้องเรียนต่อเติมเป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนจรเข้สามพัน  เป็นเงิน  44,000  บาท

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน 150,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข และ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม

            ปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน

มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน จำนวน 11 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน  ได้แก่  นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม