เป้าหมายของโรงเรียน

สถานศึกษาสะอาด  ร่มรื่น  นักเรียนมีสุขภาพดี  เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดวิเคราะห์  รักการอ่าน  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักวัฒนธรรมไทย  ใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรทุกคน ได้รับการส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน